Информации од јавен карактер

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019)
Државен студентски дом „Пелагонија“-Скопје во продолжение го објавува барањето за пристап до информации од јавен карактер, како и годишните извештаи од овој карактер.

Наслов
Информации од јавен карактер мај 18, 2022