Органограм на ДСД „Пелагонија“ - Скопје

Согласно Законот за административни службеници и Законот за студентскиот стандард, хиерархиската поставеност во Државен студентски дом „Пелагонија“- Скопје се утврдува на следните нивоа:

  • Директор
  • Одделенија

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

За законито и ефикасно извршување на работите и задачите од надлежност на Државен студентски дом „Пелагонија“- Скопје, се образуваат следните организационите облици:

  • Одделение за општи и правни работи и човечки ресурси
  • Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
  • Одделение за сместување
  • Одделение за исхрана