Dokumentet dhe formularët

Përveç kësaj, ju mund të shkarkoni të gjitha dokumentet dhe formularët aktualë në lidhje me shërbimet e ofruara nga DSD “Pelagonija” – Shkup.