Informacion publik

Sipas Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione Publike (“Gazeta Zyrtare e RSM Nr. 101/2019)
Konvikti Shtetëror Studentor “Pelagonia”-Shkup më tej publikon kërkesën për qasje në informata publike, si dhe raportet vjetore të kësaj natyre.