Ligjet

Në vazhdim mund të shihni ligjet aktuale sipas të cilave rregullohet funksionimi i DSD “Pelagonija” – Shkup.