Organogrami

Në bazë të Ligjit për nëpunës administrativ dhe Ligjit për standardin e studentëve, rregullimi hierarkik në Konviktin Shtetëror të Studentëve “Pelagonija” – Shkup është përcaktuar në këto nivele:

  1. Drejtor
  2. Departamentet

ORGANIZIMI I BRENDSHËM

Për kryerjen e ligjshme dhe efikase të punëve dhe detyrave nga kompetenca e Konviktit Shtetëror të Studentëve “Pelagoni” – Shkup, formohen këto forma organizative:

  1. Departamenti i Çështjeve të Përgjithshme dhe Juridike dhe Burimeve Njerëzore
  2. Departamenti për operacione financiare, kontabiliteti dhe materiale
  3. Departamenti i akomodimit
  4. Departamenti i të ushqyerit